Säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Mikkelin Viihdelaulajat ja sen kotipaikka on Mikkeli.
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää viihdemusiikin harrastusta Mikkelissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen harjoituksia ja esiintymistilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja järjestää konsertteja sekä esiintymistilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia (sekä harjoittaa esiintymistilaisuuksissa kahviotoimintaa).
Yhdistyksen jäsenet eivät saa nostaa palkkiota esiintymisistään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
3§ JÄSENET JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut kuoronjohtajan pitämän koelaulun. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
4§ YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka ratkaisee yhdistyksen asiat ja määrittelee yhdistyksen toiminnan yleiset suuntaviivat.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa joka toinen vuosi valittavat puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) tilikautta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahaston- hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
6§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.
7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua ja syyskokous, joka pidetään vuosittain ennen marraskuun loppua hallituksen määräämänä aikana.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostilla, kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
8§ KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
2. Hyväksytään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruus.
2. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.
3. Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus, kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeellista.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Mikkelissä 12.3.2018